Ιστορικό

Η Διοίκηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων και προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση τόσο των πτυχιούχων του, όσο και των αποφοίτων λυκείου αποφάσισε (αποφ. Συγκλ. 272/24-3-2016) τη σύσταση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για τη λειτουργία οργανωμένων προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) σε ποικίλα επιστημονικά πεδία αιχμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο κανονισμός λειτουργίας και ο κανονισμός σπουδών συστάθηκε από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα από τους κ.κ. Κωνσταντία – Αικατερίνη Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Κουτρούμπα Κωνσταντίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Γιαννακούρη Νικόλαο Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαλκιά Χρίστο Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Γεωγραφίας, Μιχαλακέλη Χρίστο Λέκτορα Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Με απόφαση της Συγκλήτου (αποφ. Συγκλ. 300/24.03.2017) η επιτροπή ΔΒΜ διαμορφώθηκε ως εξής:

 • Κωνσταντία – Αικατερίνη Λαζαρίδη, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων
 • Κουτρούμπα Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
 • Γιαννακούρης Νικόλαος, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής
 • Αρτελάρης Παναγιώτης, Λέκτορας Τμήματος Γεωγραφίας,
 • Σοφιανοπούλου Χρύσα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής

Κατά την περίοδο λειτουργίας του ΚΔΒΜ μεταξύ των ετών 2016 και 2018 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα Προγράμματα:

 • Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής
 • Βασικές Αρχές διαχείρισης Παχυσαρκίας Ενηλίκων
 • Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση κι Ένταξη Προσφύγων
 • Διοίκηση και Διαχείριση σχολικών μονάδων
 • Εργογόνα Συμπληρώματα για Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης
 • Ανάλυση Ιατροβιολογικών Δεδομένων με τη Χρήση του Στατιστικού Προγράμματος SPSS

Στη συνέχεια και σύμφωνα με το ν. 4485/2017 ιδρύθηκε (ΦΕΚ 1140/28.03.2018, τ. Β’) το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο ενισχύει τη διά βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, προκειμένου να συνεισφέρει στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε ποικίλα επιστημονικά πεδία αιχμής και στο υψηλό επίπεδο που το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να προσφέρει.

Σκοπός του ΚΕΔΙΒΙΜ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι η καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως και της κάθε μορφής διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων, με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας έτσι ώστε να συμβάλλει στην ενίσχυση της κινητικότητας, τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης, την κατοχύρωση της ισότητας ευκαιριών στην κοινωνία της γνώσης και την εν γένει προσωπική ανάπτυξη.

Με απόφαση της Συγκλήτου (αποφ. Συγκλ. ………………………) το πρώτο ΣυμβούλιοΚΕΔΙΒΙΜ διαμορφώθηκε ως εξής:

 • Χαλκιάς Χρίστος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης και Δια Βίου
  Μάθησης (Πρόεδρος),
 • Σοφιανοπούλου Χρύσα, Αναπλ. Καθηγήτρια (Διευθύντρια),
 • Κρητικός Γιώργος, Καθηγητής,
 • Μιχαλακέλης Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής,
 • Σκουρολιάκου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ (2019-2020) υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα:

 • Ανάλυση Δεδομένων με χρήση της γλώσσας R