Αξιολόγηση του σχολείου, των εκπαιδευτικών και ανάπτυξη βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10/10/2023

Πληροφορίες Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιμόρφωση και την κατάρτιση των Εκπαιδευόμενων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την αξιολόγηση του σχολείου, των εκπαιδευτικών, την εξοικείωση με το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης, καθώς και την ανάπτυξη βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι Εκπαιδευόμενοι θα:

 • Έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους σχετικά με την επιστημονική βάση που στηρίζεται η αξιολόγηση (αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολείου)
 • Είναι σε θέση να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους σύμφωνα με συγκεκριμένα αξιολογικά κριτήρια (καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, διδακτικής, ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες, αξιολόγηση του μαθητή, καλλιέργεια κλίματος τάξης)
300
 • 400 ώρες, 7 μήνες
 • Για φοιτητές, αδιόριστους, αναπληρωτές και εγγραφές πριν τις 20/09: 250 ευρώ
 • Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που αναζητούν μοριοδοτούμενη επιμόρφωση
 • Εκπαιδευτικούς πρόκειται να αξιολογηθούν
 • Στελέχη της εκπαίδευσης που πρόκειται να αξιολογήσουν (Διευθυντές, Στελέχη Εκπαίδευσης)
 • Αδιόριστους εκπαιδευτικούς που αναζητούν γενική επιμόρφωση προετοιμασίας για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
 • Εκπαιδευτικούς που επιθυμούν μοριοδότηση ερευνητικού συγγραφικού έργου ή/και παρουσιάσεις σε επιστημονικό συνέδριο.

 

Έχοντας την πεποίθηση ότι η προσωπική επαφή είναι σημαντική σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία το σεμινάριο περιλαμβάνει 80 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σε δέκα συναντήσεις μέσω zoom. Αυτές γίνονται Σάββατα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.

Επίσης περιλαμβάνει 100 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και 220 ώρες ενασχόλησης με ερευνητική δραστηριότητα ή/και συγγραφή επιστημονικού πονήματος (ή εναλλακτικά με 120 ώρες εκπόνηση εργασιών και πρακτική άσκηση 100 ωρών).

Διδακτικές Ενότητες

Θεματική ενότητα 1
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
 • Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση
 • Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
 • Στόχοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
 • Ζητήματα εγκυρότητας κι αξιοπιστίας
 • Μορφές αξιολόγησης

(Δημήτριος Ζμπάινος, 8 ώρες σύγχρονης και 10 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

 •  
Θεματική ενότητα 2
Διδασκαλία για ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων
 • Οι δεξιότητες του 21ουαιώνα
 • Η Ταξινομία του Bloom
 • Η κριτική σκέψη η δημιουργικότητα η πρακτική ικανότητα
 • Η κοινωνικότητα και η επικοινωνία
 • Διδακτικές προσεγγίσεις για καλλιέργεια των παραπάνω δεξιοτήτων

(Δημήτριος Ζμπάινος, 8 ώρες σύγχρονης και 10 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Θεματική ενότητα 3
Αποτελεσματική ένταξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό πλαίσιο
 • Κατηγορίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Διάγνωση κι ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
 • Η συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Μοντέλα σχολικής ενσωμάτωσης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική ένταξη των μαθητών με δυσκολίες
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικής ένταξης των μαθητών με δυσκολίες

(Αικατερίνη Αντωνοπούλου, 8 ώρες σύγχρονης και 10 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Θεματική ενότητα 4
Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην Ελληνική Εκπαίδευση.
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε χώρες της Ε.Ε.
 • Η αξιολόγηση της διδασκαλίας: Εργαλεία, διαδικασίες και σύνδεσή της με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

(Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, 8 ώρες σύγχρονης και 10 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Θεματική ενότητα 5
Βέλτιστες μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης του μαθητή
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση – Μέτρηση: Ορισμοί
 • Είδη Αξιολόγησης
 • Χαρακτηριστικά καλής αξιολόγησης: Εγκυρότητα και Αξιοπιστία
 • Αυθεντική Αξιολόγηση – Portfolio

(Δημήτριος Ζμπάινος,8 ώρες σύγχρονης και 10 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Θεματική ενότητα 6
Η Αξιολόγηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης
 • Οι συνεχείς θεσμικές αλλαγές στα κριτήρια επιλογής των στελεχών.
 • Οι αποκλίσεις ανάμεσα στο προφίλ των στελεχών όπως προσδιορίζεται από τα καθήκοντά τους και από το εκάστοτε σύστημα επιλογής τους.
 • Η εκπαιδευτική ηγεσία στο σύγχρονο σχολείο.
 • Η αξιολόγηση του έργου των στελεχών σε χώρες της Ε.Ε.

(Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, 8 ώρες σύγχρονης και 10 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Θεματική ενότητα 7
Η Αξιολόγηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης
 • Εννοιολόγηση των όρων «Αξιολόγηση σχολικής μονάδας» και «Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας (ΑΕΕ)»
 • Δομικά Χαρακτηριστικά της Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας ως διαδικασίας.
 • Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας (Σκοπός- Στόχοι-Μέθοδοι-Τεχνικές-Εργαλεία)
 • Προγραμματισμός/ Οργάνωση της διαδικασίας της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας.

(Αικατερίνη Κασιμάτη, 8 ώρες σύγχρονης και 10 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Θεματική ενότητα 8
Καινοτόμος και Δημιουργικός Εκπαιδευτικός
 • Καινοτομία και δημιουργικότητα: εννοιολογικές διασαφήσεις 
 • Μοντέλα καινοτομίας και δημιουργικότητας
 • Δημιουργικότητα και εκπαίδευση
 • Χαρακτηριστικά καινοτόμου και δημιουργικού εκπαιδευτικού
 • Καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές

(Δημήτριος Καρατζάνος, 8 ώρες σύγχρονης και 10 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Θεματική ενότητα 9
Προετοιμασία και διεξαγωγή της διδασκαλίας
 • Βασικές έννοιες διδασκαλίας
 • Σχεδιασμός διδασκαλίας
 • Σκοποί και στόχοι
 • Μέθοδοι και τεχνικές
 • Αξιολόγηση διδασκαλίας

(Άννα Ζουγανέλη, 8 ώρες σύγχρονης και 10 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Θεματική ενότητα 10
Ψυχοκοινωνιολογία του σχολείου, σχολικό κλίμα και εκπαιδευτική αξιολόγηση
 • Η παρούσα ενότητα εστιάζει στα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Οι ενδο-ομαδικές σχέσεις, η αλληλεπίδραση μαθητή-εκπαιδευτικού, η διεπιστημονική συνεργασία, οι συγκρούσεις και η επίλυση τους αποτελούν βασικές διαστάσεις της υπό μελέτη ψυχοκοινωνιολογίας του σχολείου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο ρόλο των εκπαιδευτικών και του σχολικού διευθυντή τόσο στην αξιολόγηση, όσο και στην αναδιαμόρφωση του σχολικού κλίματος για την μεγιστοποίηση του παιδαγωγικού οφέλους και κατ’ επέκταση της σχολικής αποτελεσματικότητας.

(8 ώρες σύγχρονης και 10 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

Θεματική ενότητα 11
Εκπόνηση Ερευνητικού Έργου ή Εκπόνηση Εργασιών - Πρακτική Άσκηση

Εκπόνηση ερευνητικού έργου (220 ώρες)

Οι επιμορφούμενοι σε ομάδες, συναποφασίζουν με τους διδάσκοντες ζητήματα που θέλουν να διερευνήσουν, συνδιαμορφώνουν ερευνητικά ερωτήματα, συλλέγουν δεδομένα και τα αναλύουν. Το ερευνητικό πρόγραμμα εκπονείται υπό την αιγίδα και την πιστοποίηση του εργαστηρίου Ψυχοπαιδαγωγικής του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης ανάπτυξης του Χαροκοπείου Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επιστημονικό συνέδριο ή/και δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά.

Εναλλακτικά οι επιμορφούμενοι μπορούν να επιλέξουν τα παρακάτω:

Εκπόνηση εργασιών (120 ώρες)
Οι επιμορφούμενοι συγγράφουν εργασία 3000 λέξεων σε θέμα που σχετίζεται με τις εισηγήσεις του σεμιναρίου.

Πρακτική Άσκηση (100 ώρες)

 • 50 ώρες σχεδιασμού ατομικού portfolio
 • 30 ώρες εκπόνηση υποθετικών διδακτικών σεναρίων προς αξιολόγηση
 • 20 ώρες μελέτης, σχολιασμού και ανατροφοδότησης διδακτικών σεναρίων άλλων επιμορφούμενων

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος

Δημήτριος Ζμπάινος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Κόστος Προγράμματος

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Πιστοποιητικά Προγράμματος

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.